Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktywny Samorząd 2022 r.

„Aktywny samorząd” w 2022 roku – Moduł I

 • OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:
 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu,

 

 • OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narządu wzroku,
 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – pomoc adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, pomoc jest adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia),

 

 • OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Maksymalna kwota dofinansowania, udział własny, adresaci programu w ramach Modułu I:

 1. Obszar A– Zadanie nr 1 (oprzyrządowanie samochodu) –  10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł.

Wymagany 15% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu – potwierdzona w orzeczeniu – dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia. W z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż  następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

 

 1. Obszar A –Zadanie nr 2 (prawo jazdy):
 • kurs/egzaminy kategoria B – 2.100 zł
 • kurs/egzaminy pozostałe kategorie – 3.500 zł
 • pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 800 zł

Wymagany 25% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu – potwierdzona w orzeczeniu – dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia. W z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

 1. Obszar A – Zadanie nr 3 (prawo jazdy):
 • kurs/egzaminy kategoria B – 2.100 zł
 • kurs/egzaminy pozostałe kategorie – 3.500 zł
 • pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 800zł
 • koszt usług tłumacza języka migowego – 500 zł

Wymagany 25% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

 1. Obszar A – Zadanie nr 4 (oprzyrządowanie samochodu) – 4.000 zł

Wymagany 15% udział własny.

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu. Należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 1 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie):
 • dla osoby niewidomej  –  9.000 zł, oraz 15.000 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 24.000 zł),
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł.

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku:
 • dysfunkcja obu kończyn górnych  – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystnie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
 • dysfunkcja narządu wzroku – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:
 • gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma       zwężenie pola widzenia do 20 stopni;
 • osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,3 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 2 (szkolenie komputerowe):
 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach do 100%.

Niewymagany udział własny.

 

Adresaci:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 3 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie) – 7.500 zł

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku. Należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 4 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie) – 4.000 zł

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16  roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. Należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego) – 1.500 zł

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –

orzeczenie o niepełnosprawności,

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 1(wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym) – 10.000 zł.

Wymagany 10% udział własny.

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 2(utrzymanie sprawności technicznej wózka elektrycznego) – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000 zł.

Niewymagany udział własny.

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • użytkownik wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 3(proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. proteza na III poziomie jakości) przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 12.000 zł
 • przedramienia  – 26.000 zł
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł
 • na poziomie stopy lub podudzia– 18.000 zł
 • na wysokości uda – 25.000 zł (także przez staw kolanowy)
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł.

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 4– (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości) – dofinansowanie do 30 % kwot o których mowa w zadaniu 3.

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 5 (zakup skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 7.500 zł

Wymagany 25% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

 1. Obszar D– (koszt  opieki  nad  osobą zależną) – 300  zł  miesięcznie –  tytułem   kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Wymagany 15% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załącznikami (platforma SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl) będzie następowało w trybie ciągłym od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W celu złożenia wniosku elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Zgodnie z aktualnymi zasadami programu „Aktywny samorząd” osoby, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW, w ramach oceny merytorycznej wniosku uzyskają dodatkowo 10 punktów preferencyjnych.

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27

45-005 Opole

tel. (77) 44 20 509 , 44 20 519

e-mail: pcpropole@pcpropole.pl     

www.pfron.org.pl

 


Aktywny samorząd w 2022 roku Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), lub szkole doktorskiej.
 1. Adresaci pomocy

Adresatem pomocy w Module II jest osoba niepełnosprawna, która:

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 1. Wykluczenia uczestnictwa w programie

W Module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

– po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadziły do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku,

– posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

– aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 1. Wysokość dofinansowania i warunki przekazania dofinansowania

Kwota dofinansowania w 2022 roku kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r.), według wzoru: [(3.819 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),
 1. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej ( w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) kwota dofinansowania do czesnego może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego  na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 1. Wysokość udziału własnego

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

 * warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Zgodnie z definicją programową (ust. 31 pkt 51 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”, za zatrudnienie uważa się:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

okresy zatrudnienia Wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

 1. Dopuszczalność udzielenia pomocy

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach Modułu II:

 1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
 2. a) „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 3. b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że  jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego  w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 1. Terminy przyjmowania wniosków

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załącznikami (platforma SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl) będzie następowało w następujących cyklach:

 1. od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 30 marca 2022 r.(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 2. od 1 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r.(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

W celu złożenia wniosku elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Zgodnie z aktualnymi zasadami programu „Aktywny samorząd” dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o 800,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON. Jest to wparcie jednorazowe, dotyczy tylko Wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Szczegółowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27

45-005 Opole

tel. 77- 44 20 509, 77-44 20 510

e-mail: pcpropole@pcpropole.pl

oraz strona internetowa PFRON: www.pfron.org.pl