Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU

 

I.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

 

II.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

III.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

IV.

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Dane osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej nie są podawane do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia”.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej "Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej sa obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o osobach, do których stosuje się niniejszą ustawę, oraz członkach ich rodzin, w tym informacji o udzielonej tym osobom pomocy i świadczeniach".

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2019
  przez: Dariusz Lisowski
 • opublikowano:
  21-09-2019 21:46
  przez: Dariusz Lisowski
 • zmodyfikowano:
  21-09-2019 21:50
  przez: Dariusz Lisowski
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  odwiedzin: 438
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 754-25-81-178 REGON: 531422603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl