Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne

w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Opolu 

Lp. Organ kontrolujący  Czas trwania kontroli  Tematyka kontroli  Określenie charakteru czynności Wyniki kontroli 
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura
w Opolu 

10.05.2016 r.

-17.08.2016 r. 

Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  Kontrola  Zalecenia 
2 Starosta Opolski 

29.11.2016 r.

19.12.2016 r.

Audyt sprawdzający wykonanie zaleceń  Badanie audytowe  Brak zaleceń 
3 Wojewoda Opolski

13.06.2017 r.

19.06.2017 r. 

Ocena realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz kwalifikacji koordynatorów  Kontrola problemowa  Brak zaleceń 
4 Starosta Opolski  21.03.2019 r. Audyt wewnętrzny projektów UE Audyt wewnętrzny  Brak zaleceń 

 

PDFWystąpienie pokontrolne z zakresu oceny realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kwalifikacji koordynatorów zatrudnionych w PCPR w Opolu
PDFSprawozdanie z działalności PCPR w Opolu za 2018.pdf
PDFSprawozdanie z audytu wewnętrznego projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywajacych problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - realizowanego przez Powiat Opolski jako Partnera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2019
  przez: Dariusz Lisowski
 • opublikowano:
  11-09-2019 23:01
  przez: Dariusz Lisowski
 • zmodyfikowano:
  21-09-2019 22:24
  przez: Dariusz Lisowski
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  odwiedzin: 443
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 754-25-81-178 REGON: 531422603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl