Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności i ogłoszenia

31.01.2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, w 2024 r. przystąpi do realizacji programów, ukierunkowanych na zmianę postaw/zachowań osób stosujących przemoc domową.

DOCXRejestr zawierający szczegóły dotyczące realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych oraz oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.docx (14,29KB)

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w programach korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową mogą uczestniczyć osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, po zakończonym programie psychoterapii uzależnień.


25.01.2024 r.

DOCXUchwała nr 3252/24 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie opolskim na lata 2024 - 2026 i skierowania dokumentu do konsultacji społecznych.docx (21,29KB)
DOCXProgram rozwoju pieczy zastępczej w powiecie opolskim na lata 2024 – 2026.docx (162,03KB)


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Powiatu Opolskiego. Podstawą prawną działania Rady jest  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Skład Rady:

Na podstawie Zarządzenia NR OR.120.2.2024 z 8 stycznia 2024 r. roku Starosty Powiatu Opolskiego
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim została powołana Rada na lata 2024-2027 w składzie:

– Pan Krzysztof Wysdak – Przedstawiciel Powiatu Opolskiego,

– Pan Michał Matysiak – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim

– Pani Ewa Ziubrzycka–Bień – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach,

– Pani Małgorzata Rajczyk – Przewodnicząca Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu,

– Pani Jagoda Maziarz –  Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,

 

Zadania Rady:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Staroście Powiatu Opolskiego, do jej zadań należy:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3.  ocena realizacji programów;
4.  opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe:
Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Ks. Opolskich 27, 45-005 Opole
Telefon kontaktowy: 77 44 20 504
Adres mailowy: pcpropole@pcpropole.pl

#zebranie #ludzie #rada

#człowiek #rada


10.01.2024 r.

DOCXUchwała nr 3219/24 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2024 – 2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).docx (18,60KB)

DOCXUchwała nr 3220/24 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Zapewnienie w latach 2024 – 2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).docx (18,80KB)


6.12.2023 r.

DOCXUchwała nr 3149/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 05.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2024 – 2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).docx (18,29KB)
DOCXZałącznik do uchwały - Ogłoszenie DPS_28.11.2023.docx (43,71KB)
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Karta formalnej oceny 28.11.2023.docx (24,03KB)
DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Karta merytorycznej oceny oferty_28.11.2023.docx (25,28KB)
 

DOCXUchwała nr 3150/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 05.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2024 – 2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).docx (27,69KB)
 

DOCXUchwała nr 3151/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2024 – 2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).docx (17,19KB)
DOCXZałącznik do uchwały - Ogłoszenie dom dla matek 29.11.2023.docx (40,75KB)
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Karta formalnej oceny 29.11.2023.docx (24,05KB)
DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Karta merytorycznej oceny oferty_29.11.2023.docx (25,32KB)

 

DOCXUchwała nr 3152/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w latach 2024 – 2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).docx (25,98KB)
 


24.02.2023 r.

Uwaga Wnioskodawcy!

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2023 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

W 2023 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” będą realizowane następujące obszary i zadania programu:

 • Moduł I:   OBSZAR  A – likwidacja bariery transportowej:
  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
  • Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu,
  • OBSZAR  B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn  górnych,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narządu wzroku,
  • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – pomoc adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
  • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
  • OBSZAR  C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze  stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze  stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I wypada dnia 31 sierpnia 2023 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu II wypada:

 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 roku.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowanej wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie  to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, policealnej, studia (studia I lub II stopnia, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie, przewód doktorski) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 15,
 • poruszają się za pomocą wózka inwalidzkiego - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • nie otrzymały dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły kompletny wniosek w dniu przyjęcia - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 15.

Informacja dla studentów

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), lub szkole doktorskiej.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2022 r.), według wzoru: [(3.288 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 770 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu,
 2. 550 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 330 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 330 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 220 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 330 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 330 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 880 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),
 9. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) kwota dofinansowania do czesnego może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego  na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni w wysokości:

15% wartości czesnego - w przypadku pobierania nauki w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym,

65% wartości czesnego – w przypadku pobierania nauki w ramach więcej niż jedna  forma kształcenia na poziomie wyższym,

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 • Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
  1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

6.02.2023 r.

PDFZarządzenie Starosty 2023.pdf (228,49KB)
PDFZałącznik nr 1 dofinansowanie do wypoczynku.pdf (196,08KB)
PDFZałącznik nr 2 jednorazowa pomoc pieniężna.pdf (196,71KB)
PDFZałącznik nr 3 zdarzenie losowe.pdf (196,56KB)
PDFZałącznik nr 4 zdarzenie losowe-okresowa.pdf (197,06KB)
PDFZałącznik nr 5 lokal.pdf (210,85KB)
PDFZałącznik nr 6 lokal-rodzinny dom dziecka.pdf (211,08KB)
PDFZałącznik nr 7 remont-zawodowa.pdf (195,95KB)
PDFZałącznik nr 8 remont-rodzinny dom dziecka.pdf (196,86KB)


2.03.2022 r.

DOCXZarządzenie Nr OR.120.13.2022 Starosty Opolskiego z dnia 14.02.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy pieniężnej dotyczącej dzieci z terenu powiatu (39,44KB)
DOCXZałącznik nr 1 (dofinansowanie do wypoczynku).docx (21,54KB)
DOCXZałącznik nr 2 (jednorazowa pomoc pieniężna).docx (21,72KB)
DOCXZałącznik nr 3 (zdarzenie losowe).docx (21,49KB)
DOCXZałącznik nr 4 (zdarzenie losowe-okresowa).docx (21,63KB)
DOCXZałącznik nr 5 (lokal).docx (24,57KB)
DOCXZałącznik nr 6 (lokal-rodzinny dom dziecka).docx (24,62KB)
DOCXZałącznik nr 7 (remont-zawodowa).docx (21,79KB)
DOCXZałącznik nr 8 (remont-rodzinny dom dziecka).docx (21,84KB)

 


1.03.2022 r.

WSPARCIE DLA UKRAINY

W związku z działaniami militarnymi, które trwają na terytorium Ukrainy, Dział Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej pragnie zapewnić wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wszystkich osób dotkniętych obecną sytuacją oraz udzielić poradnictwa dotyczącego sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Nasza oferta jest w szczególności kierowana do obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Opolskiego.

W celu usprawnienia komunikacji polsko-ukraińskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim do towarzyszenia podczas spotkań z osobami, które nie porozumiewają się językiem polskim, a potrzebujących pilnego wsparcia.

Ponadto tut. Centrum, poszukuje chętnych studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych z językiem Ukraińskim, którzy są gotowi udzielić wsparcia osobom potrzebującym.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77 44 20 531 lub  500 773 948

help.jpeg


14.02.2022 r.

DOCXNabór ofert na świadczenie usług psychiatry.docx (16,03KB)


14.02.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu uprzejmie przypomina, że od 01.01.2022 r. wnioski na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące:

udziału w turnusach rehabilitacyjnych,  zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, usługi tłumacza języka migowego oraz likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,  można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej.

Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.


23.12.2021 r.

DOCXUchwała Nr 1862/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ”Zapewnienie w latach 2022-2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (16,36KB)
DOCXUchwała nr 1865/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (17,91KB)


23.11.2021 r.

DOCXUchwała nr 1825/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie w latach 2022 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (17,92KB)
DOCXUchwała nr 1826/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. (19,48KB)


9.11.2021 r.

Uchwała nr 1799/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych  do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXUchwała nr 1799-21.docx (20,68KB)
DOCXZałącznik do uchwały nr 1799-21.docx (42,05KB)


9.11.2021 r.

Uchwała nr 1800/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXUchwała nr 1800-21.docx (27,76KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Karta formalnej oceny oferty.docx (23,94KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Karta merytorycznej oceny oferty.docx (25,25KB)


11.10.2021 r.

Uchwała nr 1756/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXUchwała ZPO - Nabór członków Komisji konkursowej.docx (25,10KB)


Uchwała nr 1757/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXUchwała ZPO - Ogłoszenie konkursu.docx (16,26KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Ogłoszenie.docx (39,24KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Karta formalnej oceny oferty.docx (23,51KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Karta merytorycznej oceny oferty.docx (24,89KB)


24.03.2021 r.

Informacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego

Od 1 kwietnia 2021 roku rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który będzie przeprowadzony na terenie całego kraju i obejmuje wszystkich mieszkańców.

Spis powszechny dostarczy pełnych, aktualnych i najbardziej szczegółowych danych o społeczeństwie zamieszkującym w Polsce, z uwzględnieniem profilu demograficznego, struktury społecznej, aktywności ekonomicznej oraz warunków życia. Jest jedynym źródłem danych umożliwiającym aktualizację wiedzy na temat sytuacji w Polsce osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami.

Aktualne informacje nt. spisu znajdują się na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz w mediach społecznościowych statystyki publicznej https://www.facebook.com/USOpole/.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Od 15 marca 2021 roku została uruchomiona infolinia spisowa: 22 279 99 99

 

29.01.2021 r.
Uchwała nr 1394/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
DOCXUchwała nr 1394/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r (17,53KB)
 

15.12.2020 r.

Uchwała nr 1282/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DOCXUchwała ZPO - Nabór członków.docx (25,49KB)
DOCXUchwała ZPO - Ogłoszenie konkursu - Domy dla matek.docx (17,70KB)
DOCXZałącznik do uchwały - Ogłoszenie - Dom dla matek.docx (38,36KB)
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór oferty.docx (53,62KB)
DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Karta formalnej oceny oferty.docx (23,43KB)
DOCXZałącznik nr 3 do ogłoszenia - Karta merytorycznej oceny oferty.docx (24,99KB)
DOCXZałącznik nr 4 do ogłoszenia - Wzór umowy.docx (76,20KB)
 

2.09.2020 r.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpeg

Powiat Opolski realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wysokość dofinansowania 706 205 zł, w tym: 595 189,57 zł - 84,28 % ze środków europejskich, 111 015,43 zł – 15,72 % ze środków krajowych

Okres realizacji od 31 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka w Turawie, Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, Dom Dziecka w Chmielowicach) w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:
1) zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością – 157 laptopów z torbą i myszką, 157 zestawów słuchawek nausznych z mikrofonem, 4 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt audiowizualny w tym: 4 projektory, 3 telewizory oraz 9 licencji oprogramowania,
2) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych) – 4000 maseczek, 403 litry płynu do dezynfekcji, 20 150 par rękawiczek
3) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej w tym 6 tapczanów, 6 szaf, 6 biurek, 6 krzeseł, 3 lustra, wieszaki, komody, ręczniki, sztućce, zestawy kołdra z poduszką, roletki, czajniki, termometry.

 

3.07.2020 r.

PDFZarządzenie nr 13/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu (610,39KB)
 

1.07.2020 r.

PDFUchwała nr 1039/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (94,75KB)

19.06.2020 r.

DOCXUchwała nr 1025/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (14,32KB)

29.05.2020 r.

DOCXUchwała nr 968-20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (14,16KB)
DOCXZałącznik do uchwały (ogłoszenie) (17,48KB)

26.05.2020 r.

DOCXUchwała nr 967/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (15,70KB)
DOCXUchwała nr 958/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy o powierzenie w latach 2020 - 2021 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w związku z wycofaniem oferty przez organizację pozarządową (15,39KB)
DOCXZałączniki do uchwały - ogłoszenie otwartego konkursu ofert (40,22KB)
DOCXOferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.docx (54,38KB)
DOCXZał. 2 karta formalnej oceny oferty 20.05.2020.docx (23,27KB)
DOCXZał. 3 karta merytorycznej oceny oferty 20.05.2020.docx (25,02KB)
DOCXUmowa - zał. 4 Dom dla matek 21.05.2020.docx (76,63KB)

17.03.2020 r.

Zgodnie z procedurą udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia, którym wydano decyzję nakazującą poddaniu się obowiązkowej kwarantannie, w związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu świadczyć będzie pomoc w postaci specjalistycznego poradnictwa w formie rozmowy telefonicznej. Pomoc i wsparcie w celu przywrócenia równowagi psychicznej udzielane będą przez pracownika tut. Centrum psychologa Panią Aleksandrę Stelmaszak, osobom objętym kwarantanną domową, w szczególności osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz innym wymagającym takiego wsparcia.

Wsparcie psychologiczne można uzyskać pod numerem telefonu
509 377 842

 

13.03.2020 r.
 

W związku z pandemią KORONAWIRUSA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Opolu wprowadza ograniczenia przyjmowania i obsługi petentów od dnia 13.03.2020 r. do odwołania!
 

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY CELEM USTALENIA SPOSOBU ZAŁATWIENIA DANEJ SPRAWY:

Sekretariat: 77 44 20 504

Osoby niepełnosprawne: 77 44 20 509, 77 44 20 510

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: 77 44 20 531, 77 44 20 544, 77 44 10 454

Wnioski i inną korespondencję wraz z podaniem numeru telefonu do kontaktu proszę przesyłać  drogą elektroniczną na adres e-mail pcpropole@pcpropole.pl,  pcpropole@wp.pl  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie udziału  w turnusach rehabilitacyjnych, wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wszystkie wnioski w ramach Aktywny Samorząd można złożyć bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/logowanie.
 

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad SANEPID- u!
 14.05.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą  o pomocy  nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

            Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. i świadczy nieodpłatną pomoc:

         socjalną;

         psychiatryczną;

         psychologiczną

         terapeutyczną z zakresu terapii uzależnień.

            Powiatowe Centrum Wsparcia Rodzinny utworzone zostało w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107), jest czynne od poniedziałku do piątku. W celu skorzystania ze wsparcia konieczny jest kontakt telefoniczny: 77 44 10 567.