Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dot. wartości zamówienia poniżej 14 tys. euro)

 

 

PCPR.AS.40909.1.2013

Opole, dnia  05.03.2013 r.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2012 roku Nr 113 z późn. zm.)

 

1. Dane Zamawiającego:

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

    ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole,

    NIP 754-258-11-78 , REGON 531422603, tel/fax. 7754-15-001, 7754-15-012

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

 Usługa obejmuje przeszkolenie :

 2 osób  stanowiących  rodzinę niezawodową na rodzinę zawodową,

19 osób na rodzinę niezawodową

 (bez przeprowadzenia oceny pod względem spełnienia warunków, o których mowa
 w art. 42 ust. 1 i 2 )

 

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca usługi będzie zobowiązany do:

 • Przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy  i Polityki Społecznej - zgodny z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).
 • Wydania dla każdego kandydata świadectwa ukończenia szkolenia.

 

4. Wymagania dotyczące Wykonawcy szkolenia:

 • Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednią kadrą szkoleniowców prowadzących szkolenia,
 • Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia;
 • Wykonawca zapewnia salę do przeprowadzenia szkolenia na terenie Opola.
 • Zapłata za wykonanie usługi nastąpi do 30 dni po zakończeniu szkolenia na podstawie rachunku wystawionego przez wykonawcę

 

5.  Kryteria wyboru oferty:

 • Cena
 • Doświadczenie

 

6. Termin i miejsce złożenia oferty.

Ofertę w wersji papierowej w postaci załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz ofertowy) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 19.03.2013r.  do siedziby Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w  Opolu, ul. Książąt  Opolskich 27,  45-005 Opole  z dopiskiem „Szkolenie rodzin zastępczych”.

 

7. Dodatkowe informacje.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników szkolenia  w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
 • Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 • Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                             

 

 

Dyrektor PCPR w Opolu

      Elżbieta Ciupek


DOCZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.doc (23,50KB)