Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja ogólna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu stosuje zasady Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

W związku z tym, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich  27   45 – 005 Opole  tel. 77 4420504  Fax 774410505; e-mail: pcpropole@pcpropole.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: 
- adres poczty elektronicznej: e-mail:
  lub pisemnie na adres naszej siedziby.

     Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, w tym przepisów szczegółowych określających  zadania statutowe - na podstawie  art. 6 ust 1e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

KLAUZULA   INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust. 1, 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r.  Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Opolu przy  ul. Książąt Opolskich  27  w  45 – 005 Opole tel. 77 4420504 Fax 774410505; e-mail: pcpropole@pcpropole.pl, zwany dalej Administratorem.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: 
- adres poczty elektronicznej: e-mail:   lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, w tym przepisów szczegółowych określających  zadania statutowe - na podstawie  art. 6 ust 1 e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

4.Odbiorcą Pani/Pana danych będą:

- organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte po upływie okresu określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od  kategorii archiwalnej danej sprawy, zgodnie z przepisami określonymi  w ustawie  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).

7.W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania  usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego  administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.W przypadku nie podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować  celu zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w  formie profilowania.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

 

ul. Książąt Opolskich 27  45 - 005 Opole
tel. 77/ 4420504   fax 77/ 4410505

Dyrektor: Iwona Rejnhardt
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl

Zapraszamy na stronę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu   www.pcpropole.pl

 

DOCXInformacja o j. migowym.docx

 

Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu od 03.10.2016 r. zmienia godziny urzędowania

poniedziałek           7.30 - 17.00

wtorek - czwartek   7.30 - 15.30

piątek                   7.30 - 14.00
 

Wykaz telefonów PCPR w Opolu

Stanowisko

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

Nr pokoju

Dyrektor

 

Iwona Rejnhardt

 

pcpropole@pcpropole.pl

77 44 20 504

  015/012

Sekretariat

Iwona Czercowa - Hamerska

77 44 20 504

015/012

Sekretariat – fax

-

-

77 44 10 505

-

Osoby niepełnosprawne

Elżbieta Bielecka

e.bielecka@pcpropole.pl

 

77 44 20 509

 

010

Osoby niepełnosprawne

Bartosz Mays

b.mays@pcpropole.pl

 

77 44 20 510

 

010

Psycholog

Aleksandra Stelmaszak

a.stelmaszak@pcpropole.pl

 

77 44 20 512

 

102

 

Inspektor

 

 

Katarzyna Pawlak - Myszkiewicz

 

k.pawlak-myszkiewicz@pcpropole.pl

77 44 20 513

012B

DPS, Domy Dziecka,

Anna Kazin

a.kazin@pcpropole.pl

 

77 44 20 516

 

102

Główny specjalista

Anita Dryja-Cichon

a.dryja@pcpropole.pl

 

77 44 20 517

 

101

Świadczenia pieniężne (piecza zastępcza)

Tomasz Segiet

t.segiet@pcpropole.pl

 

77 44 10 120

 

101

 Księgowość

Dorota Birecka

d.birecka@pcpropole.pl

77 44 20 522

015/011

Główna księgowa

Małgorzata Szymczykowska

m.szymczykowska@pcpropole.pl

 

77 44 10 460

 

015/011

Koordynatorzy

Sabina Wróbel – Żmuda

s.wrobel-zmuda@pcpropole.pl

77 44 20 531

104

Kinga Niedballa

k.niedballa@pcpropole.pl

Dominika Komar

d.komar@pcpropole.pl

Alicja Nowak

a.nowak@pcpropole.pl

77 44 10 454

104

Anna Kulawik

a.kulawik@pcpropole.pl

77 44 20 544

104

Melania Jureczko

m.jureczko@pcpropole.pl

Pracownik socjalny

Magdalena Nowak

m.nowak@pcpropole.pl

77 44 10 567

107

Specjalista ds. kadr

Justyna Raj

j.raj@pcpropole.pl

77 44 20 504

015/012

Informatyk

Dariusz Lisowski

d.lisowski@pcpropole.pl

77 44 20 504

015/012

PCPR mail

-

pcpropole@pcpropole.pl

-

-