Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o wolnych etatach - proceduryZarządzenie Nr 10/2015

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

z dnia 30 września 2015 r.

 

w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2014r. poz.1202 z późn. zm./, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin naboru  na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie  procedur  postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

REGULAMIN
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U z 2014r.poz. 1202 z późn.zm/ ustalam:

§1

 1. Regulamin określający zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

§2

 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w oparciu o wniosek pracownika do spraw pracowniczych podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
 2. Nabór przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego, którego obsługę prowadzi pracownik do spraw pracowniczych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

§3

 1. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
 2. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą:
  1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu jako Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej,
  2. dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wskazanych przez Dyrektora PCPR,
  3. pracownik do spraw pracowniczych jako sekretarz komisji.
 3. Komisja rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§4

 1. Ustala się etapy naboru:
 1. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
 2. składanie dokumentów aplikacyjnych,
 3. wstępna selekcja kandydatów analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 4. sporządzenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
 5. selekcja końcowa w ramach której może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
 6. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
 7. ogłoszenie wyników naboru.

§5

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu umieszcza się zgodnie z art. 13 ustawy o pracownikach samorządowych w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
 2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, na każdym etapie naboru bez podania przyczyn może unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

§6

 1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
  1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko .........................................................,
  2. Curriculum vitae,
  3. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
 2. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w formie pisemnej.
 3. Nie przyjmuje się dokumentów przesłanych drogą elektroniczną,
 4. Nie przyjmuje się dokumentów złożonych po terminie określonym w ogłoszeniu.

§7

 1. Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja rekrutacyjna.
 2. Po przeprowadzonej analizie Komisja rekrutacyjna ustala listę kandydatów spełniających wymogi formalne
 3. Selekcję końcową może stanowić rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja rekrutacyjna.
 5. Każdy z członków Komisji rekrutacyjnej przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
 6. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o ostatecznym wyborze decyduje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
 7. Po przeprowadzeniu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Komisja rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą liczbę punktów.
 8. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji rekrutacyjnej sporządza protokół i podaje informację o wynikach naboru która opublikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

§8

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostaje wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, będą odsyłane lub odbierane przez zainteresowanych.